სასაჩუქრე ვაუჩერი

“სასაჩუქრე ვაუჩერის” გამოყენება გულისხმობს, რომ ამ ვაუჩერის მყიდველი ან/და მფლობელი და/ან წარმდგენი ეთანხმება ქვემოთ ჩამოთვლილ პირობებს.

1. “სასაჩუქრე ვაუჩერი” არ წარმოადგენს ფასიან ქაღალდს ან გადახდის დოკუმენტს.

2. “სასაჩუქრე ვაუჩერი” მომხმარებელს აძლევს უფლებას შეიძინოს საქონელი 8elements-ის მაღაზიების ასორტიმენტიდან „სასაჩუქრე ვაუჩერის“ თანხის ოდენობით, საქონლის შეძენის მომენტზე მაღაზიაში არსებული ფასებით.

3. „სასაჩუქრე ვაუჩერის“ გამოყენების უფლება ეკუთვნის მის წარმდგენ პირს. „სასაჩუქრე ვაუჩერს“ აქვს ბარათის ფორმა, რომელზედაც დატანილია მისი უნიკალური ინდივიდუალური ნომერი.

4. ბარათზე მითითებულია „სასაჩუქრე ვაუჩერის“ ვადა.

5. „სასაჩუქრე ვაუჩერის“ თანხის ოდენობა მითითებულია ლარებში ვაუჩერის წინა მხარეს.

6. „სასაჩუქრე ვაუჩერის“ გამოყენება შესაძლებელია ერთხელ მისი მოქმედების ვადის განმავლობაში, ღირებულების ოდენობის სრულად გადახდით, გადახდის დროს მისი წარდგენით. წარდგენის შემდეგ „სასაჩუქრე ვაუჩერი“ ან ჩამოერთმევა წარმდგენს, ან უქმდება მისი ინდივიდუალური ნომერი.

7. „სასაჩუქრე ვაუჩერი“ არ არის სახელობითი.

8. შესყიდვის ფასი შეიძლება აღემატებოდეს „სასაჩუქრე ვაუჩერის“ ღირებულებას. ამ შემთხვევაში მყიდველმა უნდა გადაიხადოს სხვაობა „სასაჩუქრე ვაუჩერის“ ღირებულებასა და საქონლის ღირებულებას შორის ნაღდი ან უნაღდო ანგარიშსწორებით.

9. თუ შესყიდვის ფასი ნაკლებია „სასაჩუქრე ვაუჩერის“ ღირებულებაზე, სხვაობა მყიდველს არ უბრუნდება.

10. „სასაჩუქრე ვაუჩერის“ გამოყენებით შეძენილი საქონლის დაბრუნების შემთხვევაში, თანხის დაბრუნება ხდება იმავე ღირებულების ახალი „სასაჩუქრე ვაუჩერის“ გაცემით, რომელიც არის იგივე ღირებულების, რაც „სასაჩუქრე ვაუჩერი“, რომლის საშუალებითაც იყო ნაყიდი დაბრუნებული საქონელი. თუ დაბრუნებული საქონლის ღირებულება შეძენის დროს აღემატებოდა ვაუჩერის ღირებულებას და მყიდველმა გადაიხადა სხვაობა ნაღდი ან უნაღდო ანგარიშსწორებით, მას უბრუნდება სხვაობის ეს თანხა.

11. „სასაჩუქრე ვაუჩერი“ არ ექვემდებარება დაბრუნებას ან გაცვლას ნაღდ ფულზე.

12. დაკარგვის შემთხვევაში „სასაჩუქრე ვაუჩერი“ არ ექვემდებარება აღდგენას.

13. მხოლოდ ფიზიკურ პირებს შეუძლიათ საქონლის გადახდა „სასაჩუქრე ვაუჩერის“ გამოყენებით. იურიდიულ პირებს არ შეუძლიათ ნაწილობრივ ან სრულად გადაიხადონ საქონლის შესყიდვა ვაუჩერებით.

14. ერთი ერთეული საქონლის შეძენისას არ არსებობს შეზღუდვები რამდენიმე ვაუჩერის გამოყენებაზე.